17
16
 
  || НАЧАЛО ||
   
 
КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ

Висококвалифицирана юридическа помощ, индивидуален подход към всяка ситуация, възможност за съвместно вземане на решения и предоставяне на своевременна информация за хода на работата по конкретно зададения казус. Предоставяме богата гама от специализирани консултации и услуги:
- търговци и търговски дружества
– регистриране на еднолични търговци, търговски дружества, клонове и представителства на търговци, юридически лица с нестопанска цел, неперсонифицирани дружества и др., както и всички свързани с тх промени /прекратяване, ликвидация, преобразуване/;
- договори
– изготвяне на прецизни и издържани договори, всеобхватно защитаващи правата и интересите на клиентите – трудови договори, покупко-продажби, комисионни, спедиционни, договори за превоз, консигнация, поръчка, изработка, наем, залог, влог,заем, дарение; упълномощавания и договори с търговски представители /прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници/;
- процесуално представителство – обжалване на индивидуални административни актове или откази за издаването на такива актове; обжалване на наказателни постановления, данъчно-ревизионни актове, актове за глоби;


ЦЕНИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
1. Изготвяне на необходимите документи
2. Внасяне на всички държавни такси - държавни такси за СГС - резервация на име в информационно обслужване - държавна такса към Агенция по вписваният за "Булстат" регистрация
3. Получаване на съдебна регистрация
4 . Регистрация в НОИ

Необходими документи:
1. Ксерокопие на лична карта
2. Уточняване името на фирмата
3. Личното присъствие на заявителя
Срок: от3до5 работни дни Общо държавни такси и хонорар за регистрация на едноличен търговец: 230 лева
ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ - ПРЕКРАТЯВНЕ
1. Изготвяне на необходимите документи
2. Внасяне на държавни такси
3. Получаване на съдебно решение за закриване на фирмата и препис от съдебното решение
4 . Закриване на осигурителния номер в НОИ и заличаване на фирмата от регистъра
Необходими документи:
1. Ксерокопие на лична карта
2. Удостоверение от данъчна служба, че фирмата не дължи данъци и собственика иска да я закрие
3. Личното присъствие на заявителя
4. Печат
5. Булстат карта
6. Уведомление до НОИ, че лицето иска да закрие фирмата
Срок: от 10 до 15 работни дни Общо държавни такси и хонорар: 1 50 лева
ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ - ПРОМЕНИ
По аналогия на горепосочените обяснения в зависимост от промяната Общо държавни такси и хонорар: от 90 до 150 лева /зависи от вида на промяната/
ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ - ПРОДАЖБА
По аналогия на регистрация на едноличен търговец, но и изготвяне на договор за покупко-продажба на предприятието на едноличния търговец и внасяне на допълнителна държавна такса за обнародване на продажбата в Държавен вестник. Общо държавни такси и хонорар: 250 лева
/ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ - РЕГИСТРАЦИЯ

1. Изготвяне на необходимите документи
2. Внасяне на всички държавни такси - държавни такси за СГС - резервация на име в информационно обслужване - държавна такса към Агенция по вписваният за "Булстат" регистрация
3. Получаване на съдебна регистрация
4 . Регистрация в НОИ
Необходими документи:
1. Ксерокопие на лична карта
2. Уточняване името на фирмата
3. Личното присъствие на заявителя
4. Удостоверение от банка за внесения капитал
Срок: от3 до 7 работни дни Общо държавни такси и хонорар за регистрация на ЕООД /ООД/: 520 лева
ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ - ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Изготвяне на необходимите документи
2. Внасяне на държавни такси - държавни такси за СГС - обнародване в държавен вестник, че дружеството прекратява дейността си - обнародване в държавен вестник на покана към кредиторите
3. Получаване на съдебно решение за прекратяване на дейността на дружеството и откриване на производство по ликвидация - препис от съдебното решение
Необходими документи:
1. Ксерокопие на лична карта
2 . Удостоверение от данъчна служба, че фирмата не дължи данъци и собственика иска да я закрие
3 . Личното присъствие на заявителя
4 . Печат
5 . Булстат карта
6 . Уведомление до НОИ, че лицето иска да закрие фирмата Срок: 4 седмици за закриване в СГС и 6 месеца за ликвидацията Общо държавни такси и хонорар: 250 лева
ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ - ПРОМЕНИ

По аналогия на горепосочените обяснения в зависимост от промяната Общо държавни такси и хонорар: от 150 до 200 лева /зависи от вида на промяната/
ЕДНОЛИЧНО/ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД, ООД/ - ПРОДАЖБА

По аналогия на регистрация на ЕООД /ООД/, но и изготвяне и на договор за покупко-продажба на дяловете на едноличния собственик на капитала /дяловете на съдружниците/. Общо държавни такси и хонорар: 350 лева

 
95